Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

 

Контакти

Адрес:

1463 София, България

бул. Патриарх Евтимий №92

тел./факс: +359 2 952 66 64

 

История

Фондация ЖАР е основана през 1996г. от 13 лидерки на независими НПО, работещи по проблемите на човешките права, равнопоставеността на половете, екологията и развитието на гражданското общество. Това се случи в отговор на няколко значими световни събития като Четвъртата световна женска конференция в Пекин през 1995г. и Втората Хабитат конференция в Истанбул. През лятото на 1996г. тази група жени имаше шанса да вземе участие в едномесечно обучение с обмяна на опит във Великобритания. То затвърди решението за създаване на НПО, което да фокусира своите усилия в областта на равнопоставеността на половете и всички въпроси, засягащи джендър и развитието на обществото.


Предварителните контакти на Новиб с някои от учредителките през 1994г., по повод темата за насилието над жени, съвместните мероприятия по време на Пекинската конференция и последвалите дискусии относно състоянието на човешките и женските прав, и политиките за развитие и ограничаване на бедността, доведоха до споразумението за основното финансиране на главните дейности на новосъздадената фондация ЖАР (Женски алианс за развитие) през 1997г.

Основната идея на учредителките беше да се създаде силен консултантски, застъпнически и лобистки център, който да подпомага малки, местни организации чрез изграждането на стабилна мрежа в цялата страна, както и да насърчава участието на женски организации и групи в международния консултативен процес.

С днешна дата, шест години по-късно, ЖАР e утвърден и уважаван ресурсен център, специализиран в областта на равнопоставеността на половете в контекста на развитието на обществото. ЖАР предлага информационни, комуникационни, консултантски и обучителни услуги на широк кръг от граждански организации със специално внимание към местни и новоучредени организации, от една страна, и от друга страна лобира на местно и национално ниво. . През 2000г ЖАР успешно инициира създаването на Националната мрежа за равни възможности (НМРВ),, като събра заедно над 70 организации от цялата страна и продължава да оказва административна и техническа помощ при организиране на съвместните дейности и инициативи.

От 1997г. фондация ЖАР е един от активните членове на Коалиция КАРАТ зза Централна и Източна Европа, която изложи пред ООН исканията на жените от региона за първи път през март 1999г. Изпълнителният директор на ЖАР (Павлина Филипова) е член на борда на КАРАТ. Организацията членува също така в други международни женски мрежи като: East West Women, Huairou Commission, SHINE и AVIVA. През 2002г. ЖАР беше организатор и домакин на първата международна среща на GROOTS - мрежа, обединяваща представителки на местни неформални женски групи, майчини центрове и различни групи за граждански инициативи. През 1999г ЖАР се присъедини към Gender Task Force за страните от Пакта за стабилност за Югоизточна Европа.

През 1998г ЖАР представи на CEDAW алтернативен доклад и организира консултативния процес за разработване на частта за България за изданието на Social Watch за 1999, относно процесите след Копенхаген и Пекин.

През 1999г. ЖАР организира първата национална кампания за повече жени в местната власт, която положи основите на "Платформа 120" - политическа, но партийно необвързана коалиция, работеща за равно участие на мъжете и жените в процесите на вземане на решения. В днешни дни ЖАР има както ясна позиция и широка представа за стратегиите за постигане на равнопоставеност в България, така и набор от мерки за преодоляване на бариерите в тази област в обществения и личния живот.

През 2001г. ЖАР и 13 партньорски организации от НМРВ проведоха първата национална кампания за насърчаванe и обучение на жените- гласоподаватели, насочена към активиране на участието им в парламентарните избори. Кампанията обхвана много маргинализирани групи жени - безработни и селски жени, млади майки, жени от малцинствата и жени с увреждания, както и млади момичета, гласуващи за първи път, на които бе разясняван изборният процес.

Като следствие от натрупания опит, през 2002г. ЖАР в партньорство с други 4 организации от НМРВ реализира пилотен проект (със спонсорството на NDI), насочен към изграждане на диалог между жени народни представителки и жени активистки от НПО сектора, работещи по социалните проблеми. Портньорската коалиция инициира обществен диалог на местно ниво, последван от препоръки към правителството за включване на специфични образователни програми за превенция на трафика в училищата.


Благодарение на подкрепата на Новиб, през този период ЖАР успя да изгради успешно работещ учебен център , който предлага обучителни и консултантски услуги в области като управление на НПО, набиране на средства, лидерски и комуникационни умения и много други. Само за последната година са обучени над 650 човека от различни социални групи, от различни организации и институции. Всички обучителни модули са адаптирани към социално-половата проблематика. През 2002г. Учебният център ЖАР разработи обучителен модул специално за повишаване на чувствителността на местната и държавна власт към проблемите на равнопоставеността.

Повече от три години Информационният център ЖАР издава тематично месечно списание (Жарава), насочено към проблемите на равнопоставеността и социалнополовите различия, което получи широко признание и известност в сектора. Две години ЖАР издава тематично списание на английски език(Fair Play), което през 2000г. беше изцяло адаптирано, за да стане регионално издание на Коалиция КАРАТ. Вече втора година ЖАР публикува и месечен бюлетин, който се разпространява в цялата страна.

В периода 2000-2002г. ЖАР, съвместно с АСА (Агенцията за социални анализи), осъществи национално изследване на тема "Жени, труд, глобализация",, с финансовата подкрепа на UNIFEM. Резултатите от проучването предоставят ценна информация за социалния ефект на икономическите и социалните реформи, на приватизацията и глобализационните процеси върху качеството на живота, заетостта и житейските избори на жените и мъжете. Резултатите от изследването също така дават база за оценка на някои специфични социално-икономически проблеми, които изпитват различните поколения български жени. По повод на изследването ЖАР установи близки контакти с партньорски НПО от Унгария и Казахстан.

През 2002г. ЖАР, съвместно с АСА (Агенцията за социални анализи) и фондация "Джендър проект за България" проведе изследване на тема "България: Джендър аспекти на бедността и неравнопоставеността в семейството и на трудовия пазар", спонсорирано от Световната банка.

През 2002г. ЖАР координира шестмесечен проект, спонсориран от фондация "Чарлз Стюард Мот" - "Повишаване нивото на застъпническите умения и опит в страните от Югоизточна Европа". Проектът направи анализ на състоянието в Албания, България, Хърватия и Румъния и имаше за цел да отрази нуждите, интересите и възгледите на заинтересованите страни на местно ниво, както и регионалните възможности и международни процеси.

През 2003г. Криейтив асошиейтс (CAII по програма на USAID) избра ЖАР за координираща, администрираща и наблюдаваща организация за своя пилотен проект "Ограничаване на опасността от проституция и трафик на деца от социално рискови групи на територията на град Русе". В резултат на проекта, осъществен в партньорство с още четири български организации, ЖАР публикува изследването "Трафикът на хора - българският отговор".

ЖАР участва като национален партньор на Националния демократически институт на САЩ (NDI) в кампанията за мести избори "Ти избираш - 2003". Кампанията беше насочена към активизиране на гражданската позиция на специфични групи избиратели и улесняването им в процедурата на гласуване по новия избирателен закон.