Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

 

Контакти

Адрес:

1463 София, България

бул. Патриарх Евтимий №92

тел./факс: +359 2 952 66 64

 

Национална Мрежа за Равни Възможности

Какво е НМРВ?

Стратегически алианс от нестопански организации в България, който фокусира вниманието си върху проблемите на устойчивото развитие и равнопоставеността между половете.

Структура, която работи при запазване на самостоятелността на отделните партниращи организации.

Мрежа на равни и активни начала, признаваща независимостта и разнообразието от мнения и становища.

Структура отворена за участие на местни женски и други организации от всички региони на страната, както и за подкрепящи идеята личности.

Самоуправляваща се структура на принципа "консенсус минус едно", която ползва техническата база и организационния капацитет на Фондация ЖАР.

Какви са целите на НМРВ?

Утвърждаване принципите на равнопоставеност на всички нива на вземане на решения в съответствие със стандартите на Европейския съюз и международните конвенции по правата на човека.

Повишаване чувствителността на обществото и власт имащите към социалните нужди на различни групи жени, съществуващите неравенства и дискриминацията на основание пола.

Постигане на по-ефективен диалог и сътрудничество между неправителствения сектор и местната и държавна власт за постигане на по-голяма социална справедливост.

Консолидиране на усилията и капацитета на организациите от мрежата за активиране на гражданското участие и по-ефективно повлияване върху обществения дневен ред.

Как работи НМРВ?

В рамките на НМРВ са обособени пет работни групи, създадени на тематичен принцип и обединяващи организации със сходни интереси и сфера на дейност:

  • Бедност, социална интеграция
  • Гражданско образование
  • Предприемачество, инициатива
  • Човешки права, насилие
  • Здраве и екология