Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

 

Контакти

Адрес:

1463 София, България

бул. Патриарх Евтимий №92

тел./факс: +359 2 952 66 64

 

2004-2005:Превенция на проституцията и трафика в две български общини

От 1 септември 2004 г. стартира нов едногодишен проект на фондация ЖАР, финансиран от Демократичната комисия към посолството на САЩ в България. Целта на проекта е да ограничи опасността от проституция и трафик на деца от рискови социални групи в два града - Търговище и Сандански. Това е трети подобен проект на ЖАР, като организацията фокусира усилията си изцяло в превенцията на тези явления.

Трафикът на хора продължава да бъде проблем за България. Дори след като Народното събрание прие Закона за борба с трафика на хора, на местно равнище все още няма изработени стратегии и не са изградени структури за превенция и борба с него. Проблемът е особено остър в общини с висок процент на безработица или с икономически проблеми, каквито в една или друга степен са и Сандански, и Търговище. Проектът е предизвикан и от липсата на регионални и общински програми за превенция на проституцията и трафика в тези градове. Той има два основни компонента. Първият е информационна кампания с разпространяване на материали за осъзнаване остротата на проблема и нуждата от мерки за преодоляването му. Вторият се състои от редица образователни семинари.

Непосредствено включените в проекта млади хора ще бъдат обучавани в три модула: човешки права, антитрафик и мотивация и придобиване на житейски умения. За младежите се предвижда и лятна програма, в която заниманията ще продължат с културни и спортни изяви отново с елементи на превенция. Децата ще бъдат "съавтори" на нейното конкретно съдържание и ще бъдат провокирани да приложат на практика наученото на семинарните занятия.
Представители на неправителствени организации от двата района, учители и професионалисти ще преминат обучение по програми за превенция на трафика и работа с деца в риск. Те са предвидени за първата фаза на проекта, за да способстват за укрепване капацитета на специалистите и особено на непосредствено ангажираните с осъществяването му.
Дейностите по проекта се основават на нашето разбиране за трафика като нарушение на човешките права и правата на децата и като явление, което е последица от маргинализацията на големи социални групи поради бедност. След приключване на проекта в двата града ще има изградени екипи от обучени специалисти, които ще имат вече реален опит и ще могат да продължат работата по превенцията, и групи от обучени млади хора, наясно с опасността от трафик, които ще бъдат ядро за изграждане на местен фронт срещу трафика. В двата града партньори на ЖАР са фондация "Идеи и ценности" - Сандански и асоциация "Ная" - Търговище.

Спонсор: Демократичната комисия към посолството на САЩ