Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

 

Контакти

Адрес:

1463 София, България

бул. Патриарх Евтимий №92

тел./факс: +359 2 952 66 64

 

2004-2005: Прокарване на въпросите за равнопоставеност в приоритетите на местната власт

През септември 2004г. фондация ЖАР започна изпълнението на нов проект в партньорство с две организации от НМРВ - Асоциация "SOS - семейства в немилост", Варна и Сдружение "Европейски компас", Силистра. Проектът се казва "Прокарване на въпросите за равнопоставеност в приоритетите на местната власт" и е финансиран по програма на Външно министерство на Норвегия. Усилията на трите организации ще бъдат насочени към повишаване на гражданското участие в развитието на политиките на местно ниво.

Проектът е насочен към постигането на две основни цели:

  • От една страна повишаване на чувствителността на обществото към проблемите на дискриминацията и повишаване на личностната, общностната и обществената отговорност за решаването на тези проблеми.
  • От друга страна проектът цели да повиши капацитета на неправителствените организации и местната власт за провеждане на съвместни действия и установяване на траен и ефективен диалог за решаване на проблемите на местно ниво чрез въвеждане на принципите на равнопоставеност.


Проектът предвижда в рамките на девет месеца в двете общини (Варна и Силистра) да се проведат анкети за проучване на общественото мнение по въпросите на дискриминацията, информационни мероприятия за повишаване нивото на познаване на Закона за защита срещу дискриминацията и механизмите за неговото прилагане. Ще бъдат проведени обучителни семинари за двете основни целеви групи - местните неправителствени организации и представителите на местната власт. Гражданските организации ще бъдат обучавани да се превърнат в изразители на интересите на уязвимите групи и застъпници за решаването на техните проблеми. Представителите на местната власт ще бъдат запознати с принципите за прозрачност, отговорност и допускане на гражданите до процесите за вземане на решения.

В резултат се очаква да бъдат създадени работещи модели за сътрудничество между всички заинтересовани страни, които да гарантират въвеждане в практиката на принципите за равнопоставеност и гражданско участие в управлението на местно ниво.

Спонсор: Външно министерство на Норвегия