Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

 

Контакти

Адрес:

1463 София, България

бул. Патриарх Евтимий №92

тел./факс: +359 2 952 66 64

 

2003-2004:Проект "Овластяване и участие"

От началото на 2003 г. Холандската организация за международно сътрудничество за развитие НОВИБ финансира за пети път проект на ЖАР. Неговото име е "Овластяване и участие" и той е логично продължение на предишните проекти на организацията, която работи за равни възможности за жените и мъжете и се стреми към повишаване на чувствителността на обществото към джендър проблематиката.

Стратегически цели на проекта

 1. Повишаване на организационния капацитет и опита на женските НПО, за да станат те значими фактори в обществото, способни да се насочат към широк спектър от нужди на различни групи жени.
 2. Укрепване на социалната солидарност чрез овластяване на бедни/ маргинализирани жени - достъп до пълноценна работа и до системата на социалните услуги.
 3. Засилване на гражданското участие и влияние за промени с оглед преодоляване на съществуващите и задълбочаващи се неравенства по отношение на икономически възможности, образование, здраве и участие във вземането на решения; социалната несигурност и маргинализирането на групи от жени; защитата на жени от дискриминация на основание пола.

Основни подцели и стратегии

 1. Повишаване на знанията и уменията на женските групи за идентифициране на социалнополови различия и неравенства в обществената политика и семейството и за провеждане на джендър оценка.

 2. Стратегия: Събиране и разпространяване на информация и обучение по въпросите на социалните модели, културните специфики и социалнополовите различия.
 3. Укрепване на солидарността и сътрудничеството между организациите от НМРВ, професионалните организации и местните лидери.

 4. Стратегия: По-нататъшно развитие на Националната мрежа за равни възможности; подкрепа на професионални организации.
 5. Повишаване организационния капацитет на НМРВ/женски групи от страната за работа в полза на уязвими групи жени.

 6. Стратегия: Провеждане на тренинги за организационно развитие (мениджмънт, работа с медии, човешки ресурси, привличане на доброволци).
 7. Засилено участие на жените в политиката на местно и национално ниво по въпросите на социалната сигурност, стратегиите за преодоляване на бедността, социалното развитие.

 8. Стратегия: Обучение на жени и мъже на лидерски позиции от всички заинтересувани групи и подкрепа за диалога на НПО с различните власти.
 9. Прилагане в практиката на политиките и документите относно равнопоставеността на половете.

 10. Стратегия: Оказване на помощ на НПО за изграждане на капацитет по отношение наблюдението и отчитането на правителствените програми и спазването на поетите ангажименти по международните конвенции за защита на човешките права и политиката за присъединяване към ЕС.

Очаквано влияние

Базиран на богатия опит на ЖАР от предишните години и на идеите и препоръките на повече от 50-те организации от НМРВ, проектът ще укрепи индивидуалния и колективен капацитет на мастните НПО и неформални групи да се обърнат към социалните нужди на хората, като маргинализирани жени, техните деца и семейства; жени на различни лидерски позиции, за да им помогне ефективно да влияят върху обществения дневен ред.

Друго важно въздействие се очаква да бъде укрепването на местните НПО по отношение на организационните, човешки и финансови ресурси, така, че те да могат да играят видима роля в общественото развитие и осигуряването на по-голяма социална справедливост. Повишеният организационен капацитет и по-забележимото присъствие се очаква да поощрят все още незадоволителното сътрудничество между администрацията, от една страна, и професионалните НПО от различни области, от друга.

Очаква се ЖАР да утвърди своето вече широко признато значение като авторитет в областта на джендър експертизата, двигател на мрежата и медиатор между гражданите/НПО и взимащите решения на различни нива, включително национални и международни правителствени институции.

Като утвърден член на Карат, ЖАР ще продължи да играе активна застъпническа роля за справедливост по отношение на двата пола в процесите на европейска интеграция.

Спонсор: НОВИБ