Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

 

Контакти

Адрес:

1463 София, България

бул. Патриарх Евтимий №92

тел./факс: +359 2 952 66 64

 

2002: Проект "Създаване на връзка между избиратели и депутати. Открит диалог за образователните програми на средните училища и превенция срещу трафика на хора"

От м. юли до м. октомври 2002г. фондация ЖАР с още 4 партньорски организации от НМВР (фондация "Идеи и ценности" - Сандански, интерклуб "Приятели на България" - Враца, фондация "Анимус- Пловдив" и Информационен център на НСО - Габрово) успешно реализира проект целящ предизвикване на публичен диалог на регионално и национално ниво за формулиране на конкретни превантивни мерки срещу трафика на хора. Една от целите на проекта беше те да се включат в образователните програми на средните училища.
Проектът стартира с теренно проучване на нивото на информираност и заинтересованост на родители, учители, институции и деца от проблема трафик на хора.

Анализът, който направихме показва, че:

  • Младите хора проявяват голяма чувствителноист по проблема трафик, но познанията им са бегли, получени предимно от средствата за масова информация
  • Родителите определят проблема като много сериозен - "един от най-важните на съвременното общество" и споделят, че нямат достатъчно информация по темата. Те отреждат важна роля на училището в борбата с трафика на хора, но считат, че най-голямата отговорност за ограничаване на риска носи парламентът. Следваща по степен е посочена отговорността на полицията. По-малко отговорни според тях са местната власт, училището и НПО;
  • Учителите смятат, че повечето от техните ученици са застрашени от въвличане в трафик. Според тях е необходимо да се организират часове и кампании по превенция на трафика, които да са включени в образователната програма на учениците.
  • Институциите не разполагат със специални фондове, процедури и кадри за работа с жертви на трафик.

Осъществени дейности по проекта:

  1. Разработихме и разпространихме 4 типа анкети, адресирани към родители; учители и педагогически съветници; ученици; представители на институциите, които са ангажирани по един или друг начин с проблема трафик. Анкетирани бяха 783 души. Направен беше анализ на четирите групи анкетирани.
  2. Организирахме 11 публични дискусии в гранични градове като Петрич, Сандански, Благоевград, Оряхово, Бяла Слатина и други, с участието на експерти, представители на областна администрация, общински служби по социално подпомагане, отделите за закрила на детето и др.
  3. Резултатите от теренното проучване, както и формулираните конкретните предложения представихме на кръгла маса в София пред парламентаристи, НПО, работещи по проблема трафик на хора и институции ангажирани с темата.

Някои от направените изводи:

Всички участници се обединиха около позицията, че превенция на незаконния трафик е необходима; най-подходящото място за провеждането й са училищата; подобни мерки да са застъпени в извънкласните учебни форми.

Донор: Национален Демократически Институт, САЩ