Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

 

Контакти

Адрес:

1463 София, България

бул. Патриарх Евтимий №92

тел./факс: +359 2 952 66 64

 

2004 - 2005:Проект "Пазарът на труда и предприемачеството за преодоляване на джендър стереотипите"

През декември 2004 година започна работата по 15-месечен партньорски проект финансиран от Европейската комисия с наименование "Пазарът на труда и предприемачеството за преодоляване на джендър стереотипите". Водещият партньор е AFAEMME, международна мрежа на женски бизнес организации от района на Средиземноморието работещи за утвърждаване на джендър равенството в икономическия живот. Основен партньор е коалиция КАРАТ, а ЖАР е националния партньор за България.

Основна цел на проекта:

 • Развиване капацитета на организациите на бизнес жените и НПО работещи в областта на джендър равенството за утвърждаване на ефективно джендър равенство в икономическия живот и увеличаване на възможностите им за въздействие върху икономическата политика.

Приоритетните задачи:

 • джендър равенството и равните възможности в областта на заетостта и предприемачеството;
 • пропагандиране на промяна в джендър ролите и преодоляване на джендър стереотипите главно в 10-те новоприети страни-членки на ЕС и 2-те кандидат членки;
 • утвърждаване на партньорство между организациите на бизнес жените и НПО работещи за джендър равенство и развиване на техния капацитет за участие в решенията по икономическата политика;
 • повишаване на информираността и разбирането от страна на взимащите решения и медиите по джендър стереотипите в областта на икономиката;
 • подобряване на общия икономически статут на жените (както на тези, които работят самостоятелно като предприемачи, така и на наетите на работа).

Целеви групи са:

 • организациите на бизнес жените и НПО работещи за джендър равенство;
 • националните правителства,
 • женските институти и социалните партньори;
 • медиите
 • взимащите решения в Европа; структурите на ЕС (Европейската комисия, Генерална дирекция заетост и социални дейности, парламентаристи и др.).

Дейности по проекта:

 • 12 национални изследвания в новоприетите страни членки на ЕС и кандидатките
 • 1 глобален доклад във връзка с мерки за повишаване на джендър съзнанието и трансфер на опит;
 • разработване на стратегия за транснационално сътрудничество между двете регионални мрежи;
 • две работни срещи за задълбочена дискусия и разработване на стратегия и план за действиеs;
 • голяма европейска конференция в Брюксел за презентация и огласяване на резултатите от националните изследвания на ниво ЕО;
 • разработване и поддържане на уеб страница за жените на пазара на труда и женското предприемачество; осъвременяване на информацията и напредъка във връзка с джендър политиката на ЕС в тези области;
 • издаване на списание "Fair Play";
 • съобщение за европейската преса и статии за жените.

Очаквани резултати:

 • увеличен капацитет на организациите на бизнес жените и НПО работещи за джендър равенство да правят задълбочена аналитична и емпирична джендър оценка на влиянието на стандартите на ЕС върху възможностите на жените за реализация на пазара на труда в областта на предприемачеството;
 • подобрен мониторинг върху прилагането от страна на правителствата на приетите стандарти за джендър равенство и равни възможности;
 • по-добро разбиране за джендър диференцираните последствия от влизането в Евросъюза, както и способността на държавата и/или наличието на политическа воля за мониторинг и прилагане на стандартите и стратегията на ЕС за заетостта.

Спонсор: Европейската комисия