Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

 

Контакти

Адрес:

1463 София, България

бул. Патриарх Евтимий №92

тел./факс: +359 2 952 66 64

 

2004-2005:Изследване на "сивата икономика" в България

С този проект се прави анализ на заетостта в неформалната и алтернативна икономика в България. Този тип заетост има тясна връзка с броя на "работещите бедни", тъй като е очевидно, че жените приемат "неформална работа" за по-ниско заплащане, без социално осигуряване и при други отрицателни условия. Разглежда се степента на образование на жените заети с такава работа, както и различията на база възраст, жител на град-село и други приложими признаци като етническа принадлежност.

Основна цел

Основната цел е да се документира и анализира джендър аспекта на "алтернативната икономика" в България и женското участие в различни типове "недеклариран" труд посредством качествено проучване. Това ще бъде принос към регионалното изследване по програмата на UNIFEM за икономически и социални права и ще осигури на женските организации информация и анализи, които ще им помогнат в застъпническата им дейности, а също така ще информира всички, които взимат решенията, оформят политиките и мненията в страната.
Освен самото проучване и разпространението на резултатите ще се предизвика диалог/консултации с държавни институции и женски организации във връзка с направените обобщения и последващата необходимост от промени в политиките.

Очаквани резултати:

Основен резултат от проекта ще бъде дълбочинния анализ на джендър аспектите на "алтернативната икономика" в пост-социалистическата икономическа среда, като ударението ще се постави върху структурата, корените, "упоритостта", основните характеристики и специфични черти на сенчестата икономика в контекста на глобалните промени в България и влиянието им върху икономическите възможности пред жените. Данните и анализите ще бъдат сериозен принос към регионалното изследване на UNIFEM за пазара на труда в Централна и Източна Европа.
След приключване на проекта жените от Националната мрежа за равни възможности ще бъдат обучени за провеждане на качествени проучвания и тълкуване на социалните данни и ще са приложили наученото към съществуващия проблем. Това е най-важният и устойчив резултат от проекта.

Спонсор: UNIFEM