Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

 

Контакти

Адрес:

1463 София, България

бул. Патриарх Евтимий №92

тел./факс: +359 2 952 66 64

 

2004-2006:Изграждане на капацитет в работодатели, НПО и синдикати за прилагане на Закона за защита срещу дискриминацията

Phare logoИзграждане на капацитет в работодатели, НПО и синдикати за прилагане на Закона за защита срещу дискриминацията е наименованието на нов проект на фондация ЖАР. Проектът, който е с времетраене 15 месеца, стартира през декември 2004 година и се финансира по линия на програма PHARE. Проектът ще се реализира в Северозападен планов регион, в градовете: Враца, Видин, Монтана и Лом.

Конкретната цел е да подпомогне стартирането на практическото прилагане на Закона за защита срещу дискриминацията по отношение на половата и множествена (по полов и друг признак) дискриминация чрез информационни и застъпнически дейности в избрания регион.

Сред целевите групи и бенефициентите са: работодатели и мениджъри, работници и служители от частни, държавни, чуждестранни и смесени фирми; НПО от региона - женски и правозащитни организации с ясен социален мандат; синдикални активисти; юристи. Косвени бенефициенти са управленски и административни служители в бюрата по труда, местната администрация и общинските фирми; ключови фигури в държавните и местни структури на властта, както и медиите.

Основен партньор по проекта е Бизнес център - Враца. В хода на проекта ще бъдат привлечени още четири местни неправителствени организации, които след преминаване на съответното обучение ще изградят информационни звена в своите градове. Тези звена ще събират и документират случаи на дискриминация и ще разпространяват информация за закона в техните общности. В тези звена ще се осъществяват и безплатни юридически консултации за граждани.

Дейностите по проекта включват информационна кампания за широката общественост, информационни семинари за работодатели и мениджъри, обучителни семинари за представители на местни НПО и профсъюзи и специализирани обучения за юристи. Ще бъдат публикувани анализи, брошури и информационни материали, както и данните, набрани в хода на проекта. Ще бъдат изработени учебен филм и информационен клип за разпространение по медиите, а също и интернет портал "Антидискриминация". Порталът ще служи за изнасяне на събраната информация по проблемите на дискриминацията, ще предлага препратки към работещите по проблема организации и експерти и ще работи в услуга на гражданите, медиите, юристите и заинтересованите държавни структури.

Реализирането на проекта ще доведе до изграждане на специфични умения и повишаване индивидуалния и организационен капацитет на НПО, профсъюзни активисти и юристи от региона по отношение на застъпничество, работа на терен, документиране и анализиране на информация, създаване на партньорство и диалог между правозащитните организации и групата на работодателите и на вземащите решения. Проектът ще съдейства бизнес средите, юристи, НПО и медиите не само да се информират относно закона, но да започнат да го спазват и да се ангажират с мерки за недискриминиране. Това ще бъде реален принос за усъвършенстване на кодексите на поведение и колективните трудови договори. Събраните случаи и цялата информация във връзка с проектните дейности ще бъдат предоставени и ще могат да бъдат използвани от все още несформираната, но задължителна по закона Комисия за защита от дискриминация към Народното събрание.

Спонсор: PHARE