Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

 

Контакти

Адрес:

1463 София, България

бул. Патриарх Евтимий №92

тел./факс: +359 2 952 66 64

 

Подходи и програми

Подходи и програми

Проектният подход е преимущество, което позволява на ЖАР да реагира адекватно на динамичната ситуация в страната и да бъде гъвкава в отговорите си на променящите се нужди и приоритети. Проектният подход предполага набиране на средства от различни източници, за да се постигне диверсификация и устойчивост и ефикасен мениджмънт на човешките и технически ресурси.

Програмният подход позволява на ЖАР да се съсредоточи върху определени въпроси, стратегически цели, дейности, партньори и целеви групи, за да постигне максимални резултати и силен акумулиран ефект.
ЖАР продължава да работи в пет избрани програмни области:

Програма МРЕЖА

Изграждане на капацитет в организациите от Национална Мрежа за Равни Възможности чрез: организационно укрепване на мрежата като двигател за промени в страната; повишаване на знанията и уменията на организациите от мрежата; повишаване на солидарността и сътрудничеството между организациите в мрежата, местните и държавни структури на властта; популяризиране на работата на мрежата в страната и региона

Програма ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Широка информираност и образованост на обществеността по проблемите на равнопоставеността чрез: събиране, анализиране и разпространение на информация за влиянието на макро-икономически и други политики върху жените и мъжете; разпространение на структурирана информация по проблемите на равнопоставеността (електронни и печатни издания); изготвяне на тематични справки и анализи; поддържане на база данни и специализиран документационен център в джендър проблематиката;поддържане на Интернет страница с актуална информация по проблемите на социално половите различия; помощ в намирането и създаването на партньорства.

Програма УЧЕБЕН ЦЕНТЪР

Изграждане на организационен и индивидуален капацитет чрез: предлагане на образователни и обучителни програми и курсове с акцент върху джендър проблематиката; поддържане на специализирана библиотека за професионално развитие на обучители в областта на социално половите различия; предоставяне на консултантска помощ във връзка с организационното укрепване на НПО, набирането на средства, източници на ноу-хау; поддържане и квалификация на екип от треньори съгласно международните стандарти.

Програма ЛОБИРАНЕ И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

Утвърждаване на джендър стандарти в предприсъединителния процес чрез: изработване и разпространение на застъпнически документи (джендър анализ на политики и практики в различни области); мобилизиране на общественото мнение по въпроси, свързани със законодателството и политиката за равнопоставеност и мониторинг на прилагането им; укрепване на сътрудничеството с регионални и международни коалиции и мрежи; повишаване на знанията и информираността за джендър стандартите на ЕС.

Програма ОРГАНИЗАЦИОННО УКРЕПВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Повишаване на собствения организационен и индивидуален капацитет на ЖАР чрез: организационни анализи, разработване на система за мониторинг като управленски инструмент, създаване на мениджмънт стратегия, интеграцията на новите членове на екипа на ЖАР във всички дейности, активно участие на Управителния съвет на международно ниво, разпределяне на отговорностите и задачите между ЖАР и УС и засилен обмен на информация, участие в регионални и местни програми за изграждане на капацитет на ЖАР, треньорския екип и УС, усилена маркетингова и рекламна дейност.