Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

 

Контакти

Адрес:

1463 София, България

бул. Патриарх Евтимий №92

тел./факс: +359 2 952 66 64

 

Мисия

Мисията на ЖАР е да изгради стратегически алианс от организации и личности, които да работят за постигане на равни възможности на мъжете и жените във всички сфери на живота.

Фондация ЖАР е водещ информационен, консултативен и учебен център и застъпник за равнопоставеност и партньорство между половете, съгласно международните стандарти и при активно участие в международния консултативен процес. С дейността си ЖАР допринася за устойчивото развитие на обществото.

Стратегии

За да изгради стратегически алианс ЖАР:

 • Изгражда и подкрепя Национална Мрежа от НПО и личности, работещи по проблемите на равнопоставеността (НМРВ);
 • Насърчава сътрудничеството между гражданските организации, изпълнителната власт и политическите партии;
 • Участва в регионални и международни мрежи и коалиции, като: Коалиция "Карат", "Работна група по равнопоставеност - България към Пакта за стабилност и др.;
 • Популяризира стратегии за постигане на практически равни възможности за мъжете и жените във всички области на живота.

За да бъде водещ информационен, консултативен и учебен център ЖАР:

 • Събира, анализира и разпространява информация за влиянието на макро-икономически и други политики, върху жените и мъжете;
 • Разпространява информация чрез Интернет, електронни и печатни издания;
 • Изготвя тематични справки и анализи;
 • Поддържа и разширява информационния си ресурс чрез специализирана библиотека;
 • Предоставя консултантска помощ във връзка с организационното укрепване на НПО; набирането на фондове, източниците на ноу хау, намирането и създаването на партньорства;
 • Предлага образователни и обучителни програми за нестопански организации, представители на изпълнителната власт, политически партии и държавни институции.

За да бъде застъпник за действителната равнопоставеност, фондация ЖАР:

 • Лобира за законодателни промени и мерки на изпълнителната власт, насочени към преодоляване на структурните причини за неравенството между половете;
 • Предоставя компетентна консултация в тази област.

За да бъде активен участник в международния консултативен процес в рамките на ЕС и ООН, ЖАР:

 • Наблюдава прилагането на международните договори по правата на човека и представя алтернативни доклади и становища;
 • Активно участва и подпомага изграждането на капацитета на регионалната коалиция "Карат" като лобира за равнопоставеността на жените и мъжете в контекста на присъединяването към ЕС.